Filosoffen_skriver_header

Sociologi

En læsning af Bourdieu med særlig skelen til artiklen Espace social et espace symbolique / Socialt rum og symbolsk rum, og en udlægning af de væsentligste begreber.
En argumentationsanalyse af Pierre Bourdieus "Unifier pour mieux dominer" / "Globaliser for bedre at kunne herske".
En gennemgang af, hvad det symbolske betyder hos Bourdieu.