Filosoffen_skriver_header

Definition

Allegori

En illustration af et abstrakt begreb ved et billede, der ikke forsøger at forene billede og virkelighed, men fastholder billedet som illustration.

læs mere »

Analogi

Et sammenlignende sprogligt billede, der ekspliciterer sin billedagtighed.

læs mere »

Arbitrær

Det tilfældige, der ikke har en årsag.

læs mere »

Årsag

Det, der bevirker, at noget andet sker.

læs mere »

Begivenhed

Det at noget hænder, som forandrer noget mere end faktuelt, og som efterfølgende navngives.

læs mere »

Begreb

Sproglig griben af verden, der former både (be)grebet og det (be)grebede.

læs mere »

Dannelse

Erkendelse og selverkendelse gennem selvforglemmelse i det almene.

læs mere »

Definition

Begrebsbestemmelse, der etablerer ligheder og forskelle i forhold til andre begreber.

læs mere »

Disciplin

En samfundsmæssig organiseringsform, der retter sig mod den enkelte krop og bevidsthed, og som har til formål at forme livet, så dets udfoldelser lader sig planlægge. Supplerende:

læs mere »

Død

Den fremtid, der ikke har nogen fremtid.

læs mere »

Erfaring

Den hændelse, der sker med én, når man forstår, og hvormed man forandres.

læs mere »

Filosofi

En stadig bestræbelse på at finde frelse uden Gud.

læs mere »

Foragt

Forestillingen om en ting, af hvilken ånden berøres så lidt, at ånden ud fra tingenes nærværelse snarere bevæges til at forestille sig det, som ikke er i selv tingen, end det, der er i den.

læs mere »

Fortælling

En referenceramme, der giver mening, vægt og legitimitet til et argument eller en historie.

læs mere »

Grund

Det af hvilket noget følger.

læs mere »

Gud

At verden har mening uafhængig af mennesket.

læs mere »

Humor

Et grin, hvormed den grinende inkluderer sig selv i det, han griner af.

læs mere »

Idealisme

Viljen til ikke blot at acceptere, at forventningshorisonten overgår erfaringensrummet, men også en insisteren på hele tiden at udvide forventningshorisonten til at overskride erfaringsrummet.

læs mere »

Identitet

Den nødvendige illusion at være det samme.

læs mere »

Illusion

Verdensbillede, der består, selvom man har indset dets fejlagtighed.

læs mere »

Intelligens

Evnen til at lære af andres erfaringer.

læs mere »

Kapital

Relationer mellem relationer mellem mennesker og ting, der har taget form af udbytning, profit, akkumulation og reinvestering.

læs mere »

Kapitalisme

Samfundsform, hvor relationer mellem mennesker, og relationer mellem relationer mellem mennesker og ting, er tingsliggjorte og karakteriseret ved og legitimerer udbytning.

læs mere »

Klike

En gruppe hvis sociale bindingskraft er tautologien.

læs mere »

Konstruktivisme

Det standpunkt, at viden om verden alene er konstrueret af mennesket.

læs mere »

Kontingent

Det ikke-nødvendigt eksisterende, som nok har en årsag, men kunne være anderledes.

læs mere »

Kærlighed

Glæde, der ledsages af idéen om en ydre årsag.

læs mere »

Ledelsesrationalitet

Den mentalitet, hvormed mennesker ledes.

læs mere »

Liberalisme

En politisk måde at koncipere problemer og løsninger på, der almengør det specifikke ved at forstå det som ressource, dvs. begrænset potentiel beholdning, som der må holdes hus med (økonomiseres og økonomiseres med).

læs mere »

Magt

En bevidst eller ubevidst handling, der åbner et felt af sandsynligheder for visse handlinger.

læs mere »

Menneske

En bevidst krop, der er dømt til refleksion og mening.

læs mere »

Metonymi

En semiotisk sammenknytning af det, der forbinder sig i rumlig, tidslig nærhed, eller som er forbundet af en årsagssammenhæng, uden at denne nærhed er nødvendig.

læs mere »

Moderne

En erfaring af splittelse eller mangel, som resultat af en forandringsproces (videnskabelig, industriel, filosofisk) og forsøget på denne erfarings ophævelse, hvor ophævelsen kun gives momentant.

læs mere »

Myte

Myte: En fortælling om noget, der aldrig er sket, men hele tiden foregår.

læs mere »

Narrativ

En udsagt historie med et plot.

læs mere »

Nihilisme

At mangle kærlighed til kærlighed.

læs mere »

Nødvendigt

Det, der eksisterer, fordi det ikke kunne være anderledes.

læs mere »

Organisation

En samling mennesker, hvis eksistensberettigelse er at fungere som middel til et mål (gr. organon: redskab).

læs mere »

Originalitet

Det sociale, der muterer gennem et individs handlinger, hvorved noget nyt opstår.

læs mere »

Penge

Universalressource, hvis værdi angiver relationer mellem varer.

læs mere »

Plot

Den meningsgivende komponent i et narrativ, der har et tidsligt forløb, en udvikling og en udsigelse.

læs mere »

Postmoderne

En periode indenfor det moderne, hvor det moderne tror sig overstået.

læs mere »

Realisme

Den opfattelse, at verden består som vi umiddelbart opfatter den, dvs. som en sum af ting.

læs mere »

Sprog

En krop, som vi kan bevæge os sprogligt med i verden.

læs mere »

Strategi

En rationel planlægning af brugen af kampe til opnåelsen af et mål.

læs mere »

Symbol

Et kollektivt billede, hvis artikulation slører skellet mellem billede og den virkelighed det afbilleder.

læs mere »

Synekdoke

Lingvistisk greb, hvor en helhed udtrykkes ved en del (eller omvendt), og hvor del og helhed har en nødvendig sammenhæng.

læs mere »

Taktik

En rationel planlægning af en kamp med henblik på sejr.

læs mere »

Territorium

Kodificeret rum, der er okkuperet, bestemt og hierarkiseret.

læs mere »

Tilgivelse

At indlade sig på en forladelse af en afkræftelse ved en be-kræftelse.

læs mere »

Tillid

Venskabelig tilregnelighed.

læs mere »

Verden

Den måde virkeligheden arter sig i orden på.

læs mere »

Vilje

En bestemmelsesakt, dvs. en handling hvormed man bestemmer sig.

læs mere »

Ydmyghed

En modig og forsonende indstilling til det vilkår, at noget er større end en.

læs mere »